duo1ze-xtgONQzGgOE-unsplash (1)

אודות
מודל הפאזל

המודל שפותח בשתיל – הקרן החדשה לישראל מאפשר אבחון והתערבות מעמיקים, שמטרתם חיזוק הרב-תרבותיות ומאבק בגזענות המתרחשת בארגונים. גיבוש המודל מתבסס על עבודה עם אקדמיה, נציגי החברה האזרחית והיועצים הארגוניים בשתיל. אנו מציעות להסתכל על תופעת הגזענות והרב-תרבותיות כקשורות ומשפיעות האחת על השנייה וגם כעל תופעות מורכבות המערבות היבטים סוציולוגים ופסיכולוגיים.


חלקי הפאזל

באתר שלנו תוכלו לנווט בין מימדי המודל ולהתמקד באחד מארבעת המימדים שתרצו לשנות או לחזק בארגוניכם/ן: תרבות ארגונית, תהליכי הגיוס, המיון ופיתוח העובדים, מדיניות וקשרי הלקוחות והקהילה. בכל מימד תוכלו למצוא את ההגדרה המורחבת שלו וגם לעבור שאלון אבחון עצמי קצר, בסופו תקבלו מספר הצעות שעשויות להתאים למצב הארגון.

shatil logo

ליווי וייעוץ של שתיל להטמעת המודל בארגונך

לפרטים נוספים